2. Α΄ Λυκείου/ Πιθανότητες

Α.   Για τα ενδεχόμενα Α και Β  ισχύει   P(A∪B)=P(A)+P(A∩B). 

       Να δειχτεί ότι   P(B)=2P(A∩B)=2P(B-A)

Β.   Για τα ενδεχόμενα Α και Β  ισχύουν   P(A)=P(A΄∪Β)  και  P(B)=P(A∪B΄).

      Να δειχτεί ότι

  1. P(A)=P(B)

  2. P(A∪B)=1.

1. Α΄ Λυκείου/ Πιθανότητες

Α.   Για τα ενδεχόμενα Α και Β πειράματος τύχης ισχύουν

      P(A∪B)=0,6  και  P(B-A)=0,4.  Να υπολογιστεί  η πιθανότητα  P(A).

 

Β.   Για τα ενδεχόμενα Α και Β πειράματος τύχης ισχύουν  P(A)=0,1  και  P(B-A)=0,6

      Να υπολογιστεί  η πιθανότητα  P(A∪B).