1. Α΄ Λυκείου/ Πιθανότητες

Α.   Για τα ενδεχόμενα Α και Β πειράματος τύχης ισχύουν

      P(A∪B)=0,6  και  P(B-A)=0,4.  Να υπολογιστεί  η πιθανότητα  P(A).

 

Β.   Για τα ενδεχόμενα Α και Β πειράματος τύχης ισχύουν  P(A)=0,1  και  P(B-A)=0,6

      Να υπολογιστεί  η πιθανότητα  P(A∪B).