6. Α΄ Λυκείου/ Πραγματικοί Αριθμοί/ Διάταξη

Δίνονται οι αριθμοί   alpha ,beta ,,,mu varepsilon ,,, - 4 le alpha  le  - 2,,,kappa alpha iota ,,,2 le beta  le 6.

Α.   Να υπολογιστούν οι δυνατές τιμές των παραστάσεων  β-α  και  αβ

Β.   Αν επιπλέον  alpha  ne  - 2,,,kappa alpha iota ,,,beta  ne 2  να αποδειχτεί ότι:   frac{{alpha left( {beta  + 2} right)}}{{alpha  + 2}} > frac{{beta left( {alpha  - 2} right)}}{{beta  - 2}}