7. Α΄ Λυκείου/ Πραγματικοί Αριθμοί/ Διάταξη

Δίνονται οι αριθμοί   alpha ,beta ,,,mu varepsilon ,,,2 le alpha  le 4,,,kappa alpha iota ,,, - 6 le beta  le  - 2.

Α.   Να υπολογιστούν οι δυνατές τιμές των παραστάσεων:  α-β   και   αβ

Β.   Αν επιπλέον  alpha  ne 4  να αποδειχτεί ότι:   frac{alpha }{beta } ge frac{{beta  - 2alpha  + 4}}{{4 - alpha }}