9. Α΄ Λυκείου/ Πραγματικοί Αριθμοί/ Απόλυτη τιμή

Δίνεται ο αριθμός  x για τον οποίο ισχύει: |2x+3|≥7 

Α.   Να αποδειχτεί ότι:  x∈(-∞,-5]∪[2,+∞) 

Β.   Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης:   B=||x+5|-|x-2||