11. Α΄ Λυκείου/ Πραγματικοί Αριθμοί/ Ρίζες

Για τον πραγματικό αριθμό α ισχύει  \alpha  \le  - \frac{1}{4}

Α.   Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης {\rm A} = \left| {4\alpha  + 1} \right| - 2\left| { - 2\alpha } \right|

Β.   Να αποδειχτεί ότι: 4\alpha  \le \frac{1}{{4\alpha }}

Γ.   Αν ισχύει και  \frac{{\sqrt { - 4\alpha  - 1} }}{{2\alpha }} + 1 \le 0  να υπολογιστεί η τιμή του α