14. Α΄ Λυκείου/ Πραγματικοί Αριθμοί/ Ρίζες

Α.   Να βρεθεί το ανάπτυγμα:  {\left( {\sqrt {27} - \sqrt 2 } \right)^2}

Β.   Να αποδειχτεί ότι  :  \frac{{\sqrt {29 - 6\sqrt 6 } - \sqrt {29 + 6\sqrt 6 } }}{{\sqrt 2 }} = - 2

Γ.   Να αποδειχτεί ότι:  \sqrt {44} - \sqrt {27} > \sqrt 2

Δ.   Να αποδειχτεί ότι:  \sqrt {\frac{{\left| {3\sqrt 3 + \sqrt 2 - 2\sqrt {11} } \right| - \left| {\sqrt {12} - \sqrt {44} } \right|}}{{\sqrt 2 - \sqrt 3 }}} = \sqrt 3 + \sqrt 2