1. Α΄Λυκείου/ Εξισώσεις/ Εξισώσεις 2ου βαθμού

Δίνεται η εξίσωση: {x^2} - alpha sqrt 5 ,,x + {alpha ^2} + alpha  - 1 = 0,,,,alpha  in R   η οποία έχει δύο άνισες λύσεις  {x_1},{x_2} in {R^*}.

Α.  Να δειχτεί ότι η διακρίνουσα είναι: {left( {alpha  - 2} right)^2}.

Β.  Να βρεθούν οι δυνατές τιμές του α.

Γ.  Αν το γινόμενο των λύσεων είναι  {rm P} =  - {alpha ^2} + 4alpha  + 4 να υπολογιστεί ο α.

Δ.  Για alpha  =  - 1   να κατασκευάσετε εξίσωση που να έχει λύσεις τους αριθμούς  frac{1}{{{x_1}}},,,kappa alpha iota ,,,frac{1}{{{x_2}}}.

Ε.  Αν η εξίσωση  left( {{x_1}{x_2}} right){x^2} - left( {{x_1}^2 + {x_2}^2} right)x + {x_1}{x_2} = 0  έχει διπλή λύση, να υπολογίσετε

     την τιμή του α.