2. Α΄Λυκείου/ Εξισώσεις/ Εξισώσεις 2ου βαθμού

Οι αριθμοί  alpha  + beta  - 1,,,kappa alpha iota ,,,alpha  + beta  + 1  είναι λύσεις της εξίσωσης  {x^2} - 4{alpha ^2}x - gamma  = 0.

A.  Να αποδειχτεί ότι  beta  ge  - frac{1}{8}.

B.  Αν  gamma  = 3{alpha ^2}  να υπολογιστούν οι τιμές των  alpha ,,,kappa alpha iota ,,,beta .