5. Α΄ Λυκείου/ Εξισώσεις/ Εξισώσεις 1ου βαθμού

 Δίνεται η εξίσωση  α(β-x)=β(1-x).

Α.   Αν έχει μία μοναδική λύση

   1.   Να βρεθούν οι δυνατές τιμές των πραγματικών  α και β.

   2.   Αν η μοναδική λύση ισούται με  -α

      i.   Να δειχτεί ότι  β>0

      ii.  Αν επιπλέον β=1 να υπολογιστεί ο  α.

Β.   Αν έχει λύσεις τους αριθμούς  α και β

    1.   Να δειχτεί ότι  α=β

    2.   Να δειχτεί ότι έχει άπειρες λύσεις και να υπολογιστούν οι α και β.