6. Α΄ Λυκείου/ Εξισώσεις/ Εξισώσεις 1ου βαθμού

Α.   Να παραγοντοποιηθεί η παράσταση:  {alpha ^2} - 2alpha  - 3.

Β.   Αν η εξίσωση:  {alpha ^2}left( {x - 1} right) = alpha left( {2x + 1} right) + 3x,,,alpha  in R   έχει μία μοναδική λύση

   1.   Να βρεθούν οι δυνατές τιμές του  alpha  in R

   2.   Αν η μοναδική λύση είναι ίση με   - frac{alpha }{{alpha  + 5}}  να υπολογιστεί η τιμή του  alpha  in R.