11. Β΄Λυκείου/ Κατεύθυνση/ Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

Δίνονται τα μη μηδενικά διανύσματα   alpha limits^ to , beta limits^ to   για τα οποία ισχύει ότι:  left| { beta limits^ to  - alpha limits^ to } right| le left| { alpha limits^ to } right|

Α.   Να αποδειχτεί ότι  left| { alpha limits^ to  - 2 beta limits^ to } right| le left| { alpha limits^ to  + beta limits^ to } right|

Β.   Αν επιπλέον  ισχύει:  left| { alpha limits^ to } right| + frac{{left| { beta limits^ to } right|}}{2} = left| { beta limits^ to } right|sigma upsilon nu phi  , όπου  phi = left( { { alpha limits^ to , beta limits^ to }limits^ wedge } right) να αποδειχτούν

   1.   sigma upsilon nu phi > frac{1}{2}

   2.   sigma upsilon nu phi = 1

   3.    beta limits^ to  = 2 alpha limits^ to