12. Β΄Λυκείου/ Κατεύθυνση/ Διανύσματα

Δίνεται τα διαφορετικά ανά δύο σημεία Α, Β και Μ και ο πραγματικός αριθμός  lambda  in left( {0,1} right).

Αν ισχύει η σχέση   left( {2lambda  - 1} right) {{rm O}{rm M}}limits^ to   = lambda  {{rm O}{rm A}}limits^ to   + left( {lambda  - 1} right) {{rm O}{rm B}}limits^ to     να αποδειχτεί ότι: 

Α.   lambda  ne frac{1}{2} 

Β.    {{rm M}{rm A}}limits^ to  ,//,, {{rm M}{rm B}}limits^ to   

Γ.   Το σημείο Μ είναι εξωτερικό του τμήματος ΑΒ.