13. Β΄Λυκείου/ Κατεύθυνση/ Διανύσματα

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα σημεία Δ, Ε, Μ ώστε

      2 {Gamma Delta }limits^ to  = {Gamma {rm A}}limits^ to  + {Gamma {rm B}}limits^ to

      3 {{rm E}Gamma }limits^ to  = {{rm A}{rm E}}limits^ to

      2 {{rm B}{rm M}}limits^ to  = 3 {{rm B}Gamma }limits^ to                    

Α.   Να εκφραστούν τα διανύσματα   {{rm A}Delta }limits^ to ,,,, {{rm A}{rm E}}limits^ to ,,,kappa alpha iota ,,, {{rm A}{rm M}}limits^ to   ως προς   {{rm A}{rm B},}limits^ to ,,,kappa alpha iota ,,, {{rm A}Gamma }limits^ to

Β.   Να εκφραστούν τα διανύσματα   {Delta {rm E}}limits^ to ,,,kappa alpha iota ,,, {Delta {rm M}}limits^ to   ως προς  {{rm A}{rm B},}limits^ to ,,,kappa alpha iota ,,, {{rm A}Gamma }limits^ to

Γ.   Να αποδειχτεί ότι το σημείο Ε είναι το μέσο του ΔΜ.