14. Β΄Λυκείου/ Κατεύθυνση/ Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

Δίνονται τα μη μηδενικά διανύσματα   alpha limits^ to ,,,kappa alpha iota ,,, beta limits^ to  για τα οποία ισχύει ότι  left| { alpha limits^ to  - 2 beta limits^ to } right| = left| { alpha limits^ to } right| - 2left| { beta limits^ to } right|

Α.   Να αποδειχτεί ότι   alpha limits^ to  uparrow uparrow beta limits^ to . 

Β.   Αν   alpha limits^ to  = lambda beta limits^ to   να αποδειχτεί ότι  lambda ge 2. 

Γ.   Να αποδειχτεί ότι  left| { alpha limits^ to  + 2 beta limits^ to } right| = left| { alpha limits^ to } right| + 2left| { beta limits^ to } right|. 

Δ.   Αν οι αριθμοί  left| { alpha limits^ to  - 2 beta limits^ to } right|,,,kappa alpha iota ,,,left| { alpha limits^ to  + 2 beta limits^ to } right|   είναι λύσεις της εξίσωσης   {x^2} - left( {left| { alpha limits^ to } right| + 1} right)x + 12{ beta limits^ to ^2} = 0

      να υπολογιστούν :  left| { alpha limits^ to } right|,,,,left| { beta limits^ to } right|.