15. Β΄Λυκείου/ Κατεύθυνση/ Συντεταγμένες διανύσματος

Δίνονται τα διανύσματα

 alpha limits^ to  = left( {kappa - lambda ,,,lambda - kappa + 1} right),  και   beta limits^ to  = left( {2kappa + lambda ,,,lambda + 2} right),,,,kappa ,lambda in R

Αν  left| { alpha limits^ to } right| = 1 

Α.   Να αποδείξετε ότι   alpha limits^ to  = left( {0,1} right),  ή  , alpha limits^ to  = left( {1,0} right) 

Β.   Αν επιπλέον   beta limits^ to //, alpha limits^ to   να βρεθεί το διάνυσμα   beta limits^ to .