4. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Συναρτήσεις

Δίνεται η συνάρτηση  f:A to mathbb{R}  με τύπο  fleft( x right) = left| {begin{array}{ccccccccccccccc}{sqrt { - x}  + 1}&{frac{{ - 3}}{{{x^2}}} - frac{1}{{3x}}}{3x}&{sqrt { - x}  - 1}end{array}} right| + frac{{10x}}{9}.

Α.   Να βρείτε το πεδίο ορισμού της  A  και να δείξετε ότι  fleft( x right) = frac{9}{x} + frac{x}{9},,,,forall x in {rm A}.

Β.   Να δείξετε ότι η  f  δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττή.

Γ.   Να δείξετε ότι  {f_{max }} =  - 2.

Δ.   Να λύσετε την εξίσωση  fleft( x right) =  - 2 + {(x + 9)^2}.