6. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Συναρτήσεις

Δίνεται η συνάρτηση  f  περιττή και γνησίως αύξουσα στο R.

Α.   Να δείξετε ότι  fleft( 0 right) = 0,,,kappa alpha iota ,,,x,fleft( x right) > 0,,,,forall x in {R^ * }

Β.   Αν  gleft( x right) = {x^2} - fleft( 1 right)x + fleft( { - 1} right)fleft( 1 right),,,,x in R  τότε να δείξετε ότι

   1.   Η γραφική παράσταση της  g  τέμνει τον άξονα  x’x  σε δύο διαφορετικά σημεία.

   2.   gleft( x right) = {left( {x - frac{{fleft( 1 right)}}{2}} right)^2} - frac{{5{f^2}left( 1 right)}}{4},,,,forall x in R

   3.   Αν η ελάχιστη τιμή της  g  είναι η  -5  τότε   fleft( { - 1} right) =  - 2

 Γ.   Αν για κάθε  x in R*   ισχύει   frac{{fleft( x right)}}{x} + 4frac{x}{{fleft( x right)}} le 4   να βρείτε τον τύπο της  f.