12. Β΄ Λυκείου / Γενικής / Συναρτήσεις

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τμήμα γραφικής παράστασης συνάρτησης f με πεδίο ορισμού {\rm A} = R

η οποία δεν τέμνει τον άξονα x'x .

Καταγραφή

A.   Να δικαιολογηθεί γιατί η f δεν μπορεί να είναι περιττή.

B.   Αν η f είναι άρτια τότε:

   1.   Να σχεδιαστεί και η υπόλοιπη γραφική παράσταση της f , να βρεθούν τα διαστήματα μονοτονίας καθώς και η μονοτονία της σε καθένα από αυτά.

   2.   Να αποδειχτεί ότι για κάθε x < 0 ισχύει: \frac{{f\left( x \right) - 1}}{x} > 0

   3.   Να λυθεί η ανίσωση  f\left( {\left| x \right|} \right) - f\left( {\left| {1 - x} \right|} \right) > 0

   4.   Να βρεθεί το σύνολο τιμών της f και να αποδειχτεί ότι για κάθε \alpha ,\beta  \in R υπάρχει {x_o} \in Rώστε f\left( {{x_o}} \right) = f\left( \alpha  \right)f\left( \beta  \right).