3. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Τριγωνομετρία

Αν  x, y  γωνίες τριγώνου τότε :

A.   να δείξετε ότι  ημx > 0

B.   αν ισχύει  ημ2x+συν2y=1  τότε να δείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές