10. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Τριγωνομετρία

Δίνονται οι συναρτήσεις  f,g:\left[ { - \pi ,\pi } \right] \to R  με f\left( x \right) = \eta \mu x\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,g\left( x \right) = \sigma \upsilon \nu x

Από τυχαίο σημείο {\rm A}\left( {x,f\left( x \right)} \right)  φέρνουμε κάθετη στον άξονα x'x η οποία θα τέμνει την {C_g}  στο σημείο Β.

Α.   Να βρεθούν τα σημεία Α και Β όταν ισχύει \left( {{\rm O}{\rm A}} \right) = \left( {{\rm O}{\rm B}} \right)  όπου Ο η αρχή των αξόνων.

Β.   Αν ΟΑΒ είναι τρίγωνο με εμβαδό {\rm E}\left( x \right)

   1.  Να αποδειχτεί ότι: x \ne  - \frac{{3\pi }}{4}\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,x \ne \frac{\pi }{4}\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,x \ne 0

   2.   Να αποδειχτεί ότι: {\rm E}\left( x \right) = \frac{{\left| {x\left( {\eta \mu x - \sigma \upsilon \nu x} \right)} \right|}}{2}

   3.   Να βρεθεί το σημείο Α όταν η απόστασή του από τον άξονα y'y ισούται με το διπλάσιο του εμβαδού του ΟΑΒ.