2. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Τριγωνομετρία

Δίνεται η συνάρτηση  fleft( x right) = 2 - 4eta {mu ^2}frac{{pi x}}{2},,,x in R.

Α.   Να δείξετε ότι  fleft( x right) ge  - 2,,,forall x in R.

Β.   Να βρεθούν τα x in R  στα οποία η  f  παρουσιάζει ελάχιστη τιμή

      καθώς και η ελάχιστη τιμή της.

Γ.   Λύστε την ανίσωση  {f^2}left( x right) + fleft( x right) ge 6.