11. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Πολυώνυμα

Δίνεται η συνάρτηση  f\left( x \right) = \sqrt {x + 2}  - \sqrt {4 - x}

Α.   Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της

Β.   Να αποδειχτεί ότι    f(x)(x - 1) > 0\,,\,\forall x \in {A_f} - \left\{ 1 \right\} 

Γ.   Να λυθεί η εξίσωση  f\left( x \right) = x - 1