12. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Πολυώνυμα

Δίνονται τα πολυώνυμα f\left( x \right) = {x^3} - 2{x^2} + \alpha x + 2  και g\left( x \right) = {x^3} - {x^2} + \beta x + 4  με \alpha ,\beta  \in R .

Αν {\rho _1},{\rho _2} \in R\,\,\,\mu \varepsilon \,\,\,{\rho _1} \ne {\rho _2}  είναι κοινές ρίζες των f\left( x \right),g\left( x \right)  να δειχτεί ότι:

Α.  \left| {{\rho _1} + {\rho _2}} \right| > 2\sqrt 2 .

Β.   Να βρεθούν οι αριθμοί \alpha ,\beta  και οι {\rho _1},{\rho _2}.