13. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Πολυώνυμα

Δίνεται το πολυώνυμο f\left( x \right) = \alpha {x^4} + \beta {x^3} + \gamma {x^2} + \delta x,\,\,\,\mu \varepsilon \,\,\,\alpha ,\beta ,\gamma ,\delta  \in R\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,\alpha \gamma  \ne 0.

Αν για κάθε x \in {R^ * }  ισχύει \frac{{f\left( x \right)}}{{f\left( { - x} \right)}} + \frac{{f\left( { - x} \right)}}{{f\left( x \right)}} = 2  τότε:

Α.   Να αποδειχτεί ότι \beta  = \delta  = 0\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,\alpha \gamma  > 0 .

Β.   Αν η εξίσωση f\left( x \right) = 2{x^3}  έχει τρεις λύσεις να αποδειχτεί ότι \left| \gamma  \right| < \frac{1}{{\left| \alpha  \right|}}.