1. Β΄Λυκείου/ Γενικής/ Πολυώνυμα

Α.   Δίνονται τα πολυώνυμα  {rm P}left( x right),,,,Qleft( x right)  για τα οποία ισχύει:  Qleft( x right) = {{rm P}^2}left( x right) - {x^2}{rm P}left( x right).

      Αν  rho  in R  είναι ρίζα του  Qleft( x right)  και rho  όχι ρίζα του {rm P}left( x right) να δείξετε ότι:

      1.  rho  ne 0

      2.  {rm P}left( rho  right) > 0

Β.   Δίνονται τα πολυώνυμα  {rm P}left( x right),,,,Qleft( x right)  για τα οποία ισχύει:  Qleft( x right){{rm P}^2}left( x right) + ,{Q^2}left( x right){rm P}left( x right) = {x^2}.

      Αν το μηδέν δεν είναι ρίζα   του Qleft( x right) και του  {rm P}left( x right)  να δείξετε ότι:  {rm P}left( 0 right)Qleft( 0 right) < 0

Γ.   Για το πολυώνυμο  gleft( x right)  ισχύει:  gleft( x right) = left( {{g^2}left( 1 right) - gleft( 0 right)} right){x^4} - 2gleft( 1 right){x^2} + 2gleft( 0 right)

      1. Βρείτε το  gleft( 0 right)

      2. Αν το  gleft( x right)  δεν είναι το μηδενικό πολυώνυμο βρείτε και το  gleft( 1 right).

Δ.   Δίνεται το πολυώνυμο

      {rm P}left( x right) = {left( {{x^3} - x - 1} right)^{2012}} - {left( {{x^3} + x - 1} right)^{2011}} + {left( {{x^3} + 2x - 5} right)^2} + ,,2alpha  - 1,,,,alpha  in R

       1.  Να βρεθεί η τιμή του α ώστε ο σταθερός όρος του να ισούται με 32.

       2.  Αν  alpha  =  - 1  να βρεθεί το άθροισμα των συντελεστών του.

Ε.   Δίνεται το πολυώνυμο  {rm P}left( x right),,,,x in R,  για το οποίο ισχύει  {rm P}left( x right) = x - 2alpha  + frac{alpha }{{x + 1}} - frac{beta }{x} + frac{{2gamma }}{{{x^2} + x}},

      alpha ,beta ,gamma  in R,,,,x ne 0,,,kappa alpha iota ,,,x ne  - 1. Αν το άθροισμα των συντελεστών του είναι ίσο με 9

       1.  Να βρεθεί ο βαθμός του.

       2.  Να βρεθούν οι ,alpha ,beta ,gamma .