4. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Επαναληπτικές

 

Δίνεται η συνάρτηση  f  η οποία είναι γνησίως αύξουσα στο  left[ {0,,, + infty } right)  και έχει σύνολο τιμών το left[ {0,,, + infty } right).

Α.   Να δείξετε ότι  f (0)=0.

Β.   Αν  gleft( x right) = {e^{fleft( x right)}} + fleft( x right),,,x ge 0 ,  να δείξετε ότι  min g = 1.