7. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Επαναληπτικές

Αν για το πολυώνυμο Ρ ισχύουν {\rm P}\left( 0 \right) = 0  και \forall x \in R,\,\,\,{\rm P}\left( x \right) \ge \frac{{{\rm P}\left( 1 \right) - 1 + 2x}}{2}  τότε:

Α.   Να δείξετε ότι  {\rm P}\left( 1 \right) = 1\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,{\rm P}\left( x \right) \ge x,\,\,\,\forall x \in R

Β.   Αν \alpha  \in \left[ {1,e} \right]  και ισχύει {\rm P}\left( {\ln \alpha } \right) \le {\ln ^2}\alpha  να δείξετε ότι  \alpha  = 1 ή \alpha  = e

Γ.   Να δείξετε ότι η συνάρτηση με τύπο f\left( x \right) = {\rm P}\left( x \right) + {\rm P}\left( { - x} \right),\,\,\,x \in R  

     είναι άρτια και έχει ελάχιστη τιμή το μηδέν.

Δ.   Αν {\rm P}\left( x \right) = {x^4} + \alpha \,{x^3} + {x^2} + x,\,\,\,x \in R

   1.   να βρεθεί ο α

   2.   να δείξετε ότι το {x^2}  είναι παράγοντας του f\left( x \right).