8. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Επαναληπτικές

Δίνεται η συνάρτηση f  με τύπο f\left( x \right) = \sqrt {1 - x}  - x.

A.   Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της f και να αποδειχτεί ότι είναι γνησίως φθίνουσα.

Β.   Να αποδειχτεί ότι το μοναδικό σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f  με τον άξονα x'x  είναι το {\rm A}\left( {\frac{{\sqrt 5  - 1}}{2},0} \right) .

Γ.   Να αποδειχτεί ότι ισχύει η ισοδυναμία: {f^2}\left( x \right) < 1\,\,\, \Leftrightarrow \,\,\,x \in \left( {0,1} \right).

Δ.   Να λυθεί η ανίσωση: \frac{{{2^{ln\left( {1 - f\left( x \right)} \right)}}}}{{{2^{ln\left( {1 + f\left( x \right)} \right)}}}}\,\,\, < \,\,\,1.