1. Β΄Λυκείου/ Γενικής/ Πολυώνυμα

Α.   Δίνονται τα πολυώνυμα  {rm P}left( x right),,,,Qleft( x right)  για τα οποία ισχύει:  Qleft( x right) = {{rm P}^2}left( x right) - {x^2}{rm P}left( x right).

      Αν  rho in R  είναι ρίζα του  Qleft( x right)  και rho  όχι ρίζα του {rm P}left( x right) να δείξετε ότι:

      1.  rho ne 0

      2.  {rm P}left( rho right) > 0

Β.   Δίνονται τα πολυώνυμα  {rm P}left( x right),,,,Qleft( x right)  για τα οποία ισχύει:  Qleft( x right){{rm P}^2}left( x right) + ,{Q^2}left( x right){rm P}left( x right) = {x^2}.

      Αν το μηδέν δεν είναι ρίζα   του Qleft( x right) και του  {rm P}left( x right)  να δείξετε ότι:  {rm P}left( 0 right)Qleft( 0 right) < 0

Γ.   Για το πολυώνυμο  gleft( x right)  ισχύει:  gleft( x right) = left( {{g^2}left( 1 right) - gleft( 0 right)} right){x^4} - 2gleft( 1 right){x^2} + 2gleft( 0 right)

      1. Βρείτε το  gleft( 0 right)

      2. Αν το  gleft( x right)  δεν είναι το μηδενικό πολυώνυμο βρείτε και το  gleft( 1 right).

Δ.   Δίνεται το πολυώνυμο

      {rm P}left( x right) = {left( {{x^3} - x - 1} right)^{2012}} - {left( {{x^3} + x - 1} right)^{2011}} + {left( {{x^3} + 2x - 5} right)^2} + ,,2alpha - 1,,,,alpha in R

       1.  Να βρεθεί η τιμή του α ώστε ο σταθερός όρος του να ισούται με 32.

       2.  Αν  alpha = - 1  να βρεθεί το άθροισμα των συντελεστών του.

Ε.   Δίνεται το πολυώνυμο  {rm P}left( x right),,,,x in R,  για το οποίο ισχύει  {rm P}left( x right) = x - 2alpha + frac{alpha }{{x + 1}} - frac{beta }{x} + frac{{2gamma }}{{{x^2} + x}},

      alpha ,beta ,gamma in R,,,,x ne 0,,,kappa alpha iota ,,,x ne - 1. Αν το άθροισμα των συντελεστών του είναι ίσο με 9

       1.  Να βρεθεί ο βαθμός του.

       2.  Να βρεθούν οι ,alpha ,beta ,gamma .

15. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση με τύπο   fleft( x right) = ln x cdot ln left( {frac{alpha }{x}} right),,,,x > 0,,,kappa alpha iota ,,,alpha > 1. 

Α.   Να δείξετε ότι  fleft( x right) = - {ln ^2}x + ln alpha ,, cdot ,,ln x,,,,forall x > 0. 

Β.   Να δείξετε ότι  fleft( x right) = fleft( {frac{alpha }{x}} right),,,,forall x > 0. 

Γ.   Λύστε την εξίσωση   {e^{2fleft( x right)}} + 1 = 2{e^{fleft( {frac{alpha }{x}} right)}}. 

Δ.   Να λύσετε την ανίσωση   fleft( x right) ge ln left( {frac{alpha }{x}} right).

 

14. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση  fleft( x right) = ln left( {1 - x} right) + {e^{1 - x}}

Α.   Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της Α.

Β.   Να δειχτεί ότι είναι γνήσια φθίνουσα στο Α.

Γ.   Να λυθεί η εξίσωση:  fleft( x right) = e

Δ.   Να μελετηθεί η μονοτονία της συνάρτησης   gleft( x right) = fleft( {1 - x} right) - fleft( x right)

Ε.   Να λυθεί η ανίσωση:  ln frac{3}{x} ge {e^x} - {e^3}

13. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση   fleft( x right) = ln frac{x}{{1 - x}}

Α.   Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της Α.

Β.   Να δειχτεί ότι είναι γνήσια αύξουσα στο Α.

Γ.   Να λυθεί η εξίσωση:  fleft( x right) = 0

Δ.   Να δειχτεί ότι:  fleft( x right) + fleft( {1 - x} right) = 0,,,,forall x in {rm A}

Ε.   Να δειχτεί ότι η εξίσωση:  fleft( x right) = alpha   έχει λύση  forall alpha in R

 

 

12. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση   fleft( x right) = {left( {5 + 2sqrt 6 } right)^x} - {left( {5 - 2sqrt 6 } right)^x}

 

Α.   Να δειχτεί ότι είναι γνήσια αύξουσα στο R.

Β.   Να δειχτεί ότι είναι περιττή στο R.

Γ.   Να λυθεί η εξίσωση:  fleft( x right) = - 4sqrt 6

 

Δ.   Να δειχτεί ότι η εξίσωση:  fleft( x right) = alpha   έχει λύση  forall alpha in R

 

 

11. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση   fleft( x right) = {e^x} + ln x - e,,,,x > 0

Α.   Να δειχτεί ότι:  f   γνήσια αύξουσα στο  left( {0, + infty } right)

Β.   Να λυθεί η εξίσωση:  fleft( x right) = 0

Γ.   Να λυθεί η ανίσωση:  {e^{{x^2} - x}} - {e^{2x + 4}} ge ln left( {2x + 4} right) - ln left( {{x^2} - x} right)

 

10. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση  fleft( x right) = {e^{ - x}} - {e^x}

Α.   Να δειχτεί ότι είναι γνήσια φθίνουσα στο R.

Β.   Να δειχτεί ότι είναι περιττή στο R.

Γ.   Να λυθεί η εξίσωση :  fleft( x right) = 2

Δ.   Να δειχτεί ότι η εξίσωση:  fleft( x right) = alpha   έχει μοναδική λύση  forall alpha in R

Ε.   Να λυθεί η ανίσωση:   {e^{1 - x}} + {e^{{x^2} - 7}} le {e^{x - 1}} + {e^{7 - {x^2}}}

 

9. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση  fleft( x right) = frac{{ln x}}{{ln x + 2}}

Α.   Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της Α.

Β.   Να μελετηθεί η μονοτονία της.

Γ.   Να δειχτεί ότι:  fleft( x right) ne 1,,,,forall x in {rm A}  

Δ.   Να δειχτεί ότι η εξίσωση:  fleft( x right) = alpha    έχει λύση αν και μόνο αν   alpha in R - left{ 1 right}

 

 

8. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση   fleft( x right) = frac{{{e^x} + 1}}{{{e^x} - 1}}

Α.   Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της.

Β.   Να μελετηθεί η μονοτονία της.

Γ.   Να λυθεί η εξίσωση:  fleft( x right) = 3

Δ.   Να δειχτεί ότι η εξίσωση:  fleft( x right) = alpha    έχει λύση αν και μόνο αν  alpha in left( { - infty , - 1} right) cup left( {1, + infty } right)