7. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση  fleft( x right) = ln left( {ln {x^2}} right)

Α.   Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της.

Β.   Να μελετηθεί η μονοτονία της στα διαστήματα  left( { - infty , - 1} right),,,kappa alpha iota ,,,left( {1, + infty } right)

Γ.   Να λυθεί η εξίσωση:  fleft( x right) = 0.

Δ.   Να δειχτεί ότι η εξίσωση:  fleft( x right) = alpha   έχει δύο ακριβώς λύσεις  forall alpha in R.

 

 

6. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση f  για την οποία ισχύουν  fleft( x right) > 0  και  fleft( x right) = {e^{ - x ,limits^2 - ln fleft( x right) + 2}}
 για κάθε  x in mathbb{R}.

Α.   Να δείξετε ότι  fleft( x right) = {e^{frac{{ - x ,limits^2 + 2}}{2}}}  για κάθε  x in mathbb{R}.

Β.   Να λύσετε την εξίσωση fleft( x right) + {e^{ - x ,limits^2 + 2}} = 2.

Γ.   Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο  left( { - infty ,,,0} right], γνησίως φθίνουσα στο left[ {0,,, + infty } right) 

      και να βρείτε τη μέγιστη τιμή της.

Δ.   Να βρεθεί η μικρότερη τιμή του alpha > 0 ώστε να ισχύει  fleft( x right) le alpha για κάθε  x in mathbb{R} .

5. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Έστω  alpha > 0  και η εξίσωση  {x^{log frac{x}{{10}}}} - {left( {frac{x}{alpha }} right)^3} = 0  η οποία έχει λύση την x = 10

Α.   Να βρεθεί ο  α

Β.   Αν  alpha = 10  λύσετε την εξίσωση.

4. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση  f,,mu varepsilon ,,fleft( x right) = x + ln left( {{e^x} - 3} right)

A.   Να βρείτε το πεδίο ορισμού της   {{rm A}_f}.

Β.   Να δείξετε ότι  fleft( x right) = ln left( {{e^{2x}} - 3{e^x}} right),,,forall x in {{rm A}_f}.

Γ.   Να δείξετε ότι  fleft( {ln 4} right) < fleft( {ln 5} right).

Δ.   Να λύσετε την ανίσωση   fleft( x right) > ln 2 + ln left( {{e^x} - 2} right).

3. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η εξίσωση:  left( {ln x} right),,left( {ln 2x} right) = a  (1) με a in mathbb{R} η οποία έχει δύο άνισες λύσεις στο left( {0,,, + infty } right).

Α.   Να δείξετε ότι  a > - frac{1}{4}{ln ^2}2.

Β.   Αν  {x_1},,,{x_2} οι λύσεις της εξίσωσης  (1) να δείξετε ότι  {x_1}{x_2} = frac{1}{2}.

Γ.   Να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης  fleft( x right) = ln x,,ln 2x + frac{1}{4}{ln ^2}2  

      τέμνει τον άξονα  x'x  σε ένα ακριβώς σημείο το οποίο και να βρεθεί.

2. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση  f   με πεδίο ορισμού το  left( {0, + infty } right) και τύπο

fleft( x right) = left( {1 + fleft( {100} right)} right)log sqrt x + log frac{{fleft( {10} right)}}{{10x}},,,forall x > 0  όπου  fleft( {10} right) > 0.

Α. Να δείξετε ότι   fleft( {10} right) = 100,,kappa alpha iota ,,fleft( {100} right) = 199

Β.   Να δείξετε ότι   fleft( x right) = 99log x + 1,,,forall x > 0

Γ.   Να δείξετε ότι   {10^{fleft( x right)}} = 10{x^{99}},,,forall x > 0

Δ.   Λύστε την ανίσωση   {10^{2f\left( x \right)}} + 100 \le 20 \cdot {10^{f\left( x \right)}}

10. Β΄ Λυκείου / Γενικής / Επαναληπτικές

Δίνεται η συνάρτηση με τύπο  f\left( x \right) = \sqrt {1 - x} - \sqrt {1 + x} .

Α.   Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της και να δειχτεί ότι είναι περιττή

Β.   Να δειχτεί ότι η  f  είναι  γνησίως φθίνουσα και να υπολογιστεί η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της.

Γ.   Αν Α γωνία τριγώνου και ισχύει  f\left( {\eta \mu {\rm A}} \right) + f\left( {\sigma \upsilon \nu {\rm A}} \right) \ge 0  τότε να δειχτεί ότι:

   1.   Η Α είναι αμβλεία

   2.   - 1 < \varepsilon \varphi {\rm A} < 0

9. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Επαναληπτικές

Δίνεται το πολυώνυμο {\rm P}\left( x \right) = {x^4} + \alpha {x^3} + \beta x + \alpha \beta ,\,\,\,\mu \varepsilon \,\,\,\alpha ,\beta \in R\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,\alpha > \beta .

Α.   Να βρεθεί το πηλίκο της διαίρεσης  {\rm P}\left( x \right):\left( {x + \alpha } \right).

Β.   Αν ισχύουν {\rm P}\left( 0 \right) = 2\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,{\rm P}\left( 1 \right) = 6  να υπολογιστούν τα \alpha ,\beta .

Γ.   Αν \alpha = 2\,\,\,\kappa \alpha \iota \,\,\,\beta = 1 να λύσετε την ανίσωση: {\rm P}\left( x \right) \ge 2x + 4.

Δ.   Να αποδείξετε ότι για κάθε γωνία \theta \ne 2\kappa \pi + \frac{\pi }{2},\,\,\,\forall \kappa \in {\rm Z}  ισχύει {\rm P}\left( {\eta \mu \theta } \right) - 2\eta \mu \theta < 4.

8. Β΄ Λυκείου/ Γενικής/ Επαναληπτικές

Δίνεται η συνάρτηση f  με τύπο f\left( x \right) = \sqrt {1 - x} - x.

A.   Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της f και να αποδειχτεί ότι είναι γνησίως φθίνουσα.

Β.   Να αποδειχτεί ότι το μοναδικό σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f  με τον άξονα x'x  είναι το {\rm A}\left( {\frac{{\sqrt 5 - 1}}{2},0} \right) .

Γ.   Να αποδειχτεί ότι ισχύει η ισοδυναμία: {f^2}\left( x \right) < 1\,\,\, \Leftrightarrow \,\,\,x \in \left( {0,1} \right).

Δ.   Να λυθεί η ανίσωση: \frac{{{2^{ln\left( {1 - f\left( x \right)} \right)}}}}{{{2^{ln\left( {1 + f\left( x \right)} \right)}}}}\,\,\, < \,\,\,1.