16. Γ΄ Λυκείου/ Κατεύθυνση/ Όριο

Γονική Κατηγορία: Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κατηγορία: Όριο - Συνέχεια

Για την συνάρτηση  δίνονται τα όρια  {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{f\left( x \right) - \alpha }}{{x - 1}} = 4  {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{f\left( x \right) - \beta }}{x} = 3

και  {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{f\left( {x + 1} \right) - f\left( x \right)}}{x} = \gamma  όπου \alpha ,\beta ,\gamma  \in R.  Να αποδειχτούν:

Α.   \alpha  = \beta

Β.   \gamma  = 1