10. Γ΄ Λυκείου / Κατεύθυνση / Θεωρήματα Παραγώγων

Δίνεται η συνάρτηση  f\left( x \right) = ln\left( { - x} \right) + {e^{ - x}} - e,\,\,\,\forall \,x < 0.

Α.   Να αποδειχτεί ότι είναι γνησίως φθίνουσα.

Β.   Να λυθεί η ανίσωση:  {e^x} \cdot ln\left( { - x} \right) + 1 < {e^{x + 1}}.

Γ.   Δίνεται και η συνεχής συνάρτηση g  για την οποία ισχύει  {g^2}\left( x \right) = f\left( x \right),\,\,\,\forall \,x \in {{\rm A}_g}.

   1.   Να βρεθεί το  {{\rm A}_g}.

   2.   Να βρεθούν οι δυνατοί τύποι της  g.

   3.   Αν  {\lim }\limits_{x \to  - 1} \frac{{f\left( x \right) - g\left( x \right)}}{{x + 1}} =  + \infty    να βρεθεί ο τύπος της  g.