9. Γ΄ Λυκείου/ Κατεύθυνση/ Μιγαδικοί Αριθμοί

Δίνονται οι  z,w in C   και ισχύουν τα εξής: 
                  z + frac{1}{w} = 2eta mu theta

                  frac{z}{w} = sigma upsilon {nu ^2}theta ,,,,theta  in left[ { - frac{pi }{4},frac{pi }{4}} right]

                  {{rm Im}nolimits} left( {{textstyle{1 over w}}} right) le 0

Α.   Να υπολογιστούν οι  z,w

Β.   Να υπολογιστούν τα μέτρα left| z right|,,,left| w right|

Γ.   Να βρεθεί η γραμμή στην οποία κινείται η εικόνα του  z.

Δ.   Να δειχτεί ότι  left| {z - w} right| le frac{{sqrt 2 }}{2} .

Ε.   Να αποδειχτούν:

      1.   left| {z - 1} right|,,left| w right| = left| {overline w  - 1} right|

      2.   left| {w - i} right|,, + ,,left| {zw - i} right| ge left| {w - 1} right|