1. Γ΄ Λυκείου/ Γενικής/ Επαναληπτικές

Δίνεται η συνάρτηση  fleft( x right) = frac{{Pleft( {rm A} right)}}{3}{x^3} - Pleft( {{rm A} cap {rm B}} right){x^2} + Pleft( {{rm A} cap {rm B}} right)x + 1 

όπου  Pleft( {{rm A} cap {rm B}} right) cdot Pleft( {{rm A} - {rm B}} right) ne 0,,,kappa alpha iota ,,,Pleft( {{rm A} cup {rm B}} right) ne 1. Να δειχτεί ότι:

Α.   0 < Pleft( {rm A} right) < 1

Β.   Η συνάρτηση  f  είναι γνήσια αύξουσα

Γ.   1 < fleft( {Pleft( {rm A} right)} right) < frac{{Pleft( {rm A} right)}}{3} + 1

Δ.   Αν ο ρυθμός μεταβολής της  f  γίνεται ελάχιστος για  {x_0} = frac{1}{2},,,kappa alpha iota ,,,Pleft( {rm A} right) = Pleft( {rm B} right)  τότε το ενδεχόμενο

      να πραγματοποιηθεί μόνο ένα από τα Α, Β έχει πιθανότητα ίση με την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί

      το Α.